NDA wzór umowy

NDA wzór umowy

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Wiele firm podejmuje działania mające na celu ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, w tym ujawnieniem informacji przez kontrahentów z którymi współpracuje.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Aby informacja mogła być uważana za poufną, przedsiębiorca powinien wykazać działanie w celu zabezpieczenia poufności informacji.

Jak słusznie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich orzeczeń, skoro każdy może mieć dostęp do informacji, to informacja ta nie jest poufna (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 14.09.2017 r., I OSK 2740/15).

Jednym ze sposobów zabezpieczenia informacji jest stosowanie umów o zachowaniu poufności. Co powinna zawierać tego typu umowa?

Jedną z najważniejszych rzeczy jest określenie jej przedmiotu, czyli wskazanie czym jest dla nas informacja poufna oraz zasady jej wykorzystywania

Bardzo istotnym elementem umowy o zachowaniu poufności informacji jest określenie sankcji za naruszenie zobowiązań do zachowania poufności. Powszechnie w obrocie ustaliła się praktyka sankcji w postaci kary umownej. Dzięki temu zabiegowi uprawniony nie musi wykazywać i udowadniać przed sądem wysokości szkody jaką poniósł w związku z naruszeniem przez zobowiązanego poufności informacji.

Zgodnie z treścią przepisy art. 483 Kodeksu cywilnego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Z przepisu tego wynika, że kwota kary umownej winna być w umowie oznaczona dokładnie. Ponadto, zgodnie z treścią przepisu art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego, kara umowna należy cię wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.

O czym trzeba tu pamiętać, to to aby zbytnio nie rozpędzić się z wysokością kary umownej. Kara umowna nie może być rażąco wygórowana.

Darmowy wzór umowy do pobrania w zakładce WZORY UMÓW DO POBRANIA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przejdź do paska narzędzi